Bornholms Efterskole er en almen efterskole for alle, 

også unge med ord- og talblindhed. 

 

Udgangspunktet er at 1 eller 2 år på Bornholms Efterskole skal kvalificere alle vores elever til at fortsætte i og gennemføre 10. klasse eller en ungdomsuddannelse.

Det kræver en god skolegang, det kræver en stor indsats af eleven, og det kræver god vejledning. Ikke mindst.

Bornholms Efterskole er en lille efterskole med stort fokus på relationer, og vores lærere og vejledere kender derfor eleverne fra både undervisningen og samværet i hverdagen – efter skoletid og i weekender. Det gør os i stand til at give den bedst mulige vejledning. En opgave som vi har stor fokus på.

I forbindelse med skolevejledningen inddrages forældrene løbende. UU-vejlederen i hjemkommunen og andre ressourcepersoner kan også inddrages, hvis det findes nødvendigt.

I løbet af skoleåret føres løbende samtaler med alle elever. Samtalerne munder ud i en  individuel uddannelsesplan og tilmelding til 9. eller 10. klasse eller ungdomsuddannelse i det følgende skoleår.

Vi overgik i 2010, som den første efterskole i landet, til at være en digital skole og være en del af Apples Distinguished Educators program. Det betyder at vi har stor erfaring med at bruge de hjælpemidler som computeren og forskellige programmer tilbyder. Alle elever får ved skolestart udleveret en personlig Macbook, som derfor bliver et vigtigt værktøj i undervisningen af vores ord- og talblinde elever. 

Undervisning og vejledning

Som ordblind og/eller talblind elev på Bornholms Efterskole, følger man den almene undervisning, hvor der føres til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse. Ordblinde og talblinde kan også tage 8. klasse. I undervisningen vil der være en vejleder som har særligt fokus på de ordblinde og talblinde og som hjælper den enkelte elev med at strukturere arbejdet og vejlede i processen så der opnåes størst læring og eleven får mest ud af undervisningen. Vi tror på at både ordblinde og talblinde har stort udbytte af at være inkluderet i den almindelige undervisning med en stærk vejledning, hvori der arbejdes med at skabe relation til underviser, vejleder og faget; i at skabe glæde ved at lære og ved at læse; at skabe opmærksomhed på skriftsprog og skriftsystem og at tillære strategier for læsning og opgaveløsninger.

En del af vejledningen består også i en uddannelsesvejledning, som skal være med til at sætte specifikke mål for undervisningen. Som udgangspunkt vil alle elever arbejde målrettet mod den afgangseksamen, som kræves for at opnå adgang til den ønskede ungdomsuddannelse, hvad enten den er gymnasial eller erhvervsrettet. 

Ønsker man at fortsætte på en erhvervsuddannelse, er det muligt gennem vejledningen at tilpasse  dele af årets faglige indhold, så den retter sig direkte mod praktiske færdigheder og målrettes den specifikke uddannelse. 

Vejledningen starter allerede med en grundig samtale inden skolestart. Her vurderer vi behov og forventninger og sætter allerede her mål for hvilken ungdomsuddanelse der arbejdes hen imod, hvis dette er muligt.

Denne samtale kan også føre frem til, at det er hensigtsmæssigt at der arbejdes på at oprette en uddannelsesaftale med en virksomhed, altså en lærerplads, hvilket betyder at karakterkrav til den tilhørende ungdomsuddannelse frafalder. Derfor kan man også gennemføre en eksamensfri 9. eller 10. klasse og stadig blive optaget på sin ønskede ungdomsuddannelse. 

Vi tilbyder hjælp til at finde praktikforløb i virksomheder på Bornholm, så eleven kan afprøve forskellige fag ift. valg af ungdomsuddannelse og evt. at skulle indgå en uddannelsesaftale. Praktikforløb kan potentielt have som mål, at der indgåes uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden og dermed sikre eleven lærerplads. Det er dog vigtigt at sige at Bornholms Efterskole ikke kan garantere uddannelseaftaler, men er villige til at indgå samarbejde med potentielle virksomheder med henblik på at gøre eleven klar til en eventuel læreplads. 

Er der ikke indgået en uddannelseaftale inden eller i løbet af skoleåret kan man ikke friholdes folkeskolens afgangseksamen.

Linje eller praktik?

Vi tilbyder længerevarende praktikforløb over 8-10 fredage og 2 torsdage. Forløbende foregår i virksomheder der i samarbejde findes i den løbende vejledning. Et praktikforløb følger et af vores 4 linjemoduler. På den måde kan man på et eller flere linjemoduler være i praktik, istedet for linje. Er man ikke i praktik, følger man på normalvist et modul på en af vores andre linjer efter ønske. 

Her har man i øvrigt muligheden for at vælge de erhvervsrettede linjer: Gastro og/eller Media, som giver studieforberedende kompetencer og færdigheder til diverse ungdomsuddannelser, samt Mountainbike og Adventure, som bl.a. udvikler instruktørkompetencer.

 

Erhvervskollegie

Som en del af vores samarbejde med det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelsesinsitutioner, har vi oprettet et erhvervskollegie, som en del af vores efterskole. Dette har en unik karakter og vi er pt. eneste efterskole, med et tilhørende erhvervskollegie.

Mange bornholmske virksomheder, der skaber elev- og praktikpladser i en bred vifte af erhvervsuddannelser, kan ikke skaffe et tilstrækkeligt antal elever fra Bornholm alene.

På den baggrund har vi oprettet et erhvervskollegie, som giver mulighed for at ikke-bornholmske elever at tage deres ungdomsuddannelse og praktik hos en af de mange virksomheder på øen. Desuden oplever vi hvert år et lignende behov hos vores efterskoleelever, der ønsker at fortsætte deres uddannelsesliv på Bornholm.

Et erhvervskollegie er et hjem, hvor man kan bo, mens man tager sin erhvervsuddannelse. Et erhvervskollegie minder meget om efterskole og kostskole – bare for lidt ældre unge mennesker. Det kaldes også for skolehjem. Beboerne på vores erhvervskollegie er typisk ikke på skolen mellem ca. 7:30 og 15.00, hvor de er i skole eller på arbejde, men derefter deltager de i vores almindelige eftermiddags- og aftentilbud, som valgfag, fritidsaktiviteter, sociale arrangementer og naturligvis måltider. Beboerne på erhvervskollegiet indgår i øvrigt under samme vilkår og samme reglement som skolens andre elever.

Vores erhvervskollegie og dets beboere, giver os helt unikke muligheder for at tilbyde vores efterskoleelever en direkte forbindelse til forskellige ungdomsuddannelser og virksomheder med praktikmuligheder, gennem fællesskaber og mulige mentorforløb på tværs af alder og uddannelsesniveau.

“Det er altid spændende at finde andre veje indenfor den fastsatte ramme. Det kræver det hele tiden når man, som vi, inkluderer alle elever i undervisningen. Vi har ordblinde, talblinde, skoletrætte og fagligt svage og stærke. Men fælles for dem er at de alle og sammen bliver dygtigere.”

- Kim Clausen / Vejleder og dansklærer

Praktik, praksis, vejledning og samarbejde

Du lærer dig selv at kende og du udvikler din faglighed gennem vejledning og praktiske udfordringer – altid i samarbejde med dine kammerater.

Skal du være med næste år?

Tilmeld dig et skoleår på Bornholms Efterskole

Kontakt os