Vi er Fremtidens Digitale Skole


På Bornholms Efterskole
tilbyder vi en undervisning, som ikke er, som du er vant til. Vores undervisning er varierende og differentierende. Vi tager udgangspunkt i dit faglige niveau og hvordan du bedst udvikler det. Skoletasken er en Macbook, som du får udleveret når du starter, og al faglig undervisning foregår fra udvalgte digitale platforme. Det digitale suppleres af skolens analoge linjeundervisning. Vores undervisning er på den måde digital differentierende og tilrettelagt, så der er sammenhæng mellem skolens faglige, praktiske og kreative aktiviteter. Vi veksler mellem faglig og tværfaglig undervisning og arbejder hele tiden på at udvikle elevernes evne og lyst til at lære.

Vi ønsker at variere og differentiere vores undervisning, så den både er teoretisk og praktisk, siddestillende og i bevægelse, inde og ude – og gerne efter elevens eget behov. Undervisningen skal opfordre til at eleverne bruger alle deres sanser – både den almenfaglige og tværfaglige undervisning skal inddrage naturen.

Vi ønsker at variere vores undervisning, så den både er struktureret med skemaer, som du kender den, men i perioder er formet som fordybelsesuger, hvor man arbejder projektorienteret med et almen- eller tværfagligt emne.

Vi ønsker altså også at variere vores hverdag, så den både består af mere undervisning som du kender den, men i løbet af skoleåret i højere grad bliver tværfaglig, udfordringsbaseret og projektorienteret.

Spændende og anderledes undervisning

Vi lever op til Fælles Mål som beskrevet af Undervisningsministeriet og skolen tilbyder undervisning
følgende fag på både 8., 9. og 10. klassetrin.

Vi fører til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, matematik, engelsk, naturfag, tysk, fransk, samfundsfag, historie og idræt.

Vi fører til 10. klasse afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk.

png png

Obligatoriske fag 8. + 9. årgang

Dansk
Matematik
Engelsk
Samfundsfag
Historie
Idræt
Naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi)

Obligatoriske fag 10. årgang

Dansk
Matematik
Engelsk
Historie
Idræt
Iværksætteri

Valgfag

Tysk
Fransk

Tværfagligt er når der undervises og arbejdes med flere fag på samme tid. Et tværfagligt forløb har fx et overordnet samfundsfagligt eller historiefagligt emne, som man arbejder med og fordyber sig i. I selve opgaveløsningen inddrages så typisk mange andre fag alt efter det givne emne.

Fx kunne emnet være søvn. Det ville have et samfundsfagligt udgangspunkt og ville naturligt inddrage fag som biologi og idræt, men også matematik og dansk. Arbejdet med emnet er baseret på en reel udfordring og gøres dermed funktionelt.

Udfordringsbaseret betyder helt enkelt at undervisningen er baseret på en udfordring. Her søger vi typisk reelle problemstillinger og gerne i samarbejde med andre. På den måde kan vi arbejde med løsninger af real life udfordringer, som findes i samfundets kultur- eller erhvervsliv.
Eksempelvis har vi tidligere lavet samarbejder med de bornholmske havne om nytænkning og udformning af døende havnemiljøer, som bl.a. har været inspiration til havnebadet i Hasle.

Vi har samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Miljøministeriet og andre om udbredelsen af emner og viden, som normalt ikke er lettilgængelig for unge.
På den måde arbejder vi også innovativt. Vi nytænker og udvikler andres idéer og gør dem faktiske. Vi arbejder også med entreprenørskab, idet vi handler på muligheder og gode idéer og omsætter dem til værdi for andre.

Projektorienteret, er når man arbejder med et emne som et projekt. Her udarbejder man en problemstilling, som skal løses enten teoretisk eller praktisk. Det projektorienterede arbejde består af flere delelementer, som eleverne bliver grundigt trænet i, gennem undervisningen og projektarbejdet. De lærer fx. hvordan man arbejder i grupper, hvordan man laver en god og skarp problemformulering, hvordan man laver målrettet research og hvordan man formidler det tilegnede stof.

De kompetencer vores elever får gennem det udfordringsbaserede og projektorienterede arbejde, er essentielle for at få succes i det videre uddannelsessystem og kompetencer, som er efterspurgt af erhvervslivet.

Inklusion er en vedvarende proces, og på Bornholms Efterskole har vi søgt at skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, hvor alle unge kan opleve sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet har været at de unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er i undervisningen, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.

Inklusion er en kontekstafhængig og dynamisk proces, der er vanskelig at standardisere. Faglærerne har derfor i samarbejde med skolens coach, haft ansvaret for den didaktiske og pædagogiske indsats med inklusionen i undervisningen. Det betyder, at professionelle voksne konsekvent guider eleverne både fagligt og socialt med udgangspunkt i at se det positive i det, eleven er god til, samtidig med, at eleven skal kende og agere inden for de værdier og rammer, skolen har sat.

Inklusionsarbejdet handler bl.a. om at lytte til elevens eget udtryk for eget behov, og bryde elevens kendte mønstre og give mulighed for nye oplevelser. Man kan ikke sige til nogen, at de skal gøre noget på en bestemt måde eller mene noget bestemt. Derfor må inklusion ofte vurderes kontekstuelt og tage udgangspunkt i den aktuelle læringssituation og praksisfællesskab, med umiddelbar evaluering efterfølgende eller løbende.

De voksne har også her særlig fokus på relationsarbejdet. Både faglærer og coach har fokus på forskellige stilladseringsmetoder som kan variere fra gang til gang med henblik på fastholdelse af eleven. Og de har mulighed for at differentiere i elevens arbejdsvilkår og kan f.eks. lavet individuelle aftaler om pauser eller andre arbejdsformer.

Livet på Bornholm

På Bornholms Efterskole, vil du opleve en helt anderledes digital innovativ skoletid. Din skoletaske bliver ersattet af en iPad. Oplev et unikt sammenhold i naturskønt område med 100m til stranden og 10 minutters gang fra Rønne centrum.

Kan du lide hvordan vi ruller?

Så burde du måske …