logo

Måske Danmarks hyggeligste efterskole

Prøv efterskolelivet på klippeøen

Start dit ø-eventyr på Bornholms Efterskole

Undervisning

Varierende og differentierende. Faglig og tværfaglig. Efter elevernes behov.

Varierende og differentierende

Vores undervisningen følger både skemaer og byder på fordybelsesuger, hvor eleverne arbejder projektorienteret.
Undervisningen er både teoretisk og praktisk, foregår siddende stille og i bevægelse, inde og ude.

Faglig og tværfaglig

Vi veksler mellem faglig og tværfaglig undervisning. Et tværfagligt forløb har et overordnet emne, hvor der undervises og arbejdes med flere fag på samme tid til selve opgaveløsningen.

 

Efter elevernes behov

Vi tager udgangspunkt i elevernes faglige niveau og hvordan de bedst kan udvikle det. Samtidig vækker hhv. styrker vi elevernes evne og lyst til at lære, som trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø.

 

Vi ønsker altså også at variere vores hverdag, så den både består af mere undervisning som du kender den, men i løbet af skoleåret i højere grad bliver tværfaglig, udfordringsbaseret og projektorienteret.

Vi lever op til fælles mål som beskrevet af Undervisningsministeriet og skolen tilbyder undervisning i følgende fag på både 8., 9. og 10. klassetrin.

Vi fører til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, matematik, engelsk, naturfag, tysk, fransk, samfundsfag, historie og idræt.

Vi fører til 10. klasse afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk.

 

OBLIGATORISKE FAG

8. + 9. årgang

10. årgang

Dansk

L

Dansk

L

Matematik

L

Matematik

L

Engelsk

L

Engelsk

L

Samfundsfag

L

Historie

Historie

L

Idræt

Idræt

Iværksætteri

Naturfag

(fysik/kemi, biologi og geografi)

VALGFAG

Tysk

Fransk

Tværfagligt forløb

Tværfagligt er når der undervises og arbejdes med flere fag på samme tid. Et tværfagligt forløb har fx et overordnet samfundsfagligt eller historiefagligt emne, som man arbejder med og fordyber sig i. I selve opgaveløsningen inddrages så typisk mange andre fag alt efter det givne emne. Fx kunne emnet være søvn. Det ville have et samfundsfagligt udgangspunkt og ville naturligt inddrage fag som biologi og idræt, men også matematik og dansk. Arbejdet med emnet er baseret på en reel udfordring og gøres dermed funktionelt.

Vil du vide mere om et efterskoleophold på klippeøen?

Udfordringsbaseret

Udfordringsbaseret betyder helt enkelt at undervisningen er baseret på en udfordring. Her søger vi typisk reelle problemstillinger og gerne i samarbejde med andre. På den måde kan vi arbejde med løsninger af real life udfordringer, som findes i samfundets kultur- eller erhvervsliv.

Eksempelvis har vi tidligere lavet samarbejder med de bornholmske havne om nytænkning og udformning af døende havnemiljøer, som bl.a. har været inspiration til havnebadet i Hasle. Vi har samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Miljøministeriet og andre om udbredelsen af emner og viden, som normalt ikke er lettilgængelig for unge.

På den måde arbejder vi også innovativt. Vi nytænker og udvikler andres idéer og gør dem faktiske. Vi arbejder også med entreprenørskab, idet vi handler på muligheder og gode idéer og omsætter dem til værdi for andre.

Projektorienteret

Projektorienteret, er når man arbejder med et emne som et projekt. Her udarbejder man en problemstilling, som skal løses enten teoretisk eller praktisk. Det projektorienterede arbejde består af flere delelementer, som eleverne bliver grundigt trænet i, gennem undervisningen og projektarbejdet. De lærer fx. hvordan man arbejder i grupper, hvordan man laver en god og skarp problemformulering, hvordan man laver målrettet research og hvordan man formidler det tilegnede stof.

De kompetencer vores elever får gennem det udfordringsbaserede og projektorienterede arbejde, er essentielle for at få succes i det videre uddannelsessystem og kompetencer, som er efterspurgt af erhvervslivet.

Inklusion

Inklusion er en vedvarende proces, og på Bornholms Efterskole har vi søgt at skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, hvor alle unge kan opleve sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet har været at de unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er i undervisningen, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.

Inklusion er en kontekstafhængig og dynamisk proces, der er vanskelig at standardisere. Faglærerne har derfor i samarbejde med skolens coach, haft ansvaret for den didaktiske og pædagogiske indsats med inklusionen i undervisningen. Det betyder, at professionelle voksne konsekvent guider eleverne både fagligt og socialt med udgangspunkt i at se det positive i det, eleven er god til, samtidig med, at eleven skal kende og agere inden for de værdier og rammer, skolen har sat.

Inklusionsarbejdet handler bl.a. om at lytte til elevens eget udtryk for eget behov, og bryde elevens kendte mønstre og give mulighed for nye oplevelser. Man kan ikke sige til nogen, at de skal gøre noget på en bestemt måde eller mene noget bestemt. Derfor må inklusion ofte vurderes kontekstuelt og tage udgangspunkt i den aktuelle læringssituation og praksisfællesskab, med umiddelbar evaluering efterfølgende eller løbende.

De voksne har også her særlig fokus på relationsarbejdet. Både faglærer og coach har fokus på forskellige stilladseringsmetoder som kan variere fra gang til gang med henblik på fastholdelse af eleven. Og de har mulighed for at differentiere i elevens arbejdsvilkår og kan f.eks. lavet individuelle aftaler om pauser eller andre arbejdsformer.

 

VIS-UNDERVISNING – (INKLUSIONS- ELLER SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD)

På Bornholms Efterskole tilbydes to forskellige typer af inklusions- eller specialundervisning.

Inklusionsundervisningen er for elever med vanskeligheder i fagene dansk, engelsk, naturfag og mate-matik, men som sigter mod et fuldt eksamensbevis. Vanskelighederne skal være beskrevet af tidligere skole eller PPR i hjemkommunen. Inklusionsundervisningen sikres af en for klassen tilknyttet ekstra læ-rer, der sikrer, at de i den, for eleverne, nedenstående beskrevne inklusionsplan følges og de i planen beskrevne tiltag gennemføres.

Eleverne har mulighed for at anvende læse- og skriveværktøjer via CD-ord og AppWriter. Programmerne stiller skolen til rådighed, og eleverne kan selv vælge hvilket program, de er mest tryg ved. Samtidig har elever med dysleksi adgang til NOTA, som ligeledes er et værktøj, der anvendes i undervisningen.

Specialundervisningstilbuddet (SPSU) er til elever, der har behov for støtte i den almene undervisning i mindst ni undervisningstimer á 60 minutter ugentligt. Dette kræver en aktuel skriftlig udtalelse fra Pæda-gogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i elevens hjemkommune om, at elevens støttebehov er på mindst ni ugentlige undervisningstimer. Skolen udarbejder en skriftlig plan for indsatsen for eleven og evaluerer løbende denne.

Elever der modtager SPSU deltager to gange ugentligt i lektielæsning/fagtræningslektion, som skal sikre, at eleverne arbejder målrettet med trænings- og repetitionsopgaver samt undervisning i brugen af hjæl-pemidler (CD-ord, Nota mv.)

Ekstra-undervisning  har vi, ved et tilstrækkeligt behov, mulighed for at tilbyde en almindelig fulgt under-visning, men med ekstraundervisning i et enkelt af fagene dansk, matematik eller engelsk. De er tænkt som et supplement til den normale undervisning og kan vælges af alle uden særlige forudsætninger. Un-dervisningen vil typisk ligge i aftentimerne.
For yderligere beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse henvises til vores indholdsplaner.

VIS – undervisning på Bornholms Efterskole

VIS: Forkortelse for visitation
Bornholms Efterskole visiterer elever til klassen. Eleverne, der går i en VIS- eller Specialundervisningsklas-se, skal være berettiget til at opnå inklusions- eller specialundervisningstilskud i henhold til gældende regler.

MØD OS PÅ NETTET

Bornholms Efterskole tilbyder i disse tider online møder på Messenger, Office team, Skype mm. for kommende elever og deres forældre.

Hvordan søges VIS- eller Specialundervisningen?

Eleven henvises til vores inklusionskoordinator Mette Pedersen, der samtidig med henvendelsen modta-ger skriftlig dokumentation fra tidligere skole - f.eks. en faglærerudtalelse, PPV eller anden relevant do-kumentation for at eleven har behov for at modtage inklusions- eller specialundervisning.
Tilbuddet kortlægges for forældre, og herefter vurderes elevens behov ud fra samtale med forældre og elev. Faglige vanskeligheder synliggøres, og der udfærdiges en skriftlig handleplan.
Bornholms Efterskole søger herefter Inklusions- eller Specialundervisningstilskud.

Pædagogisk begrundelse for klassen:

De elever, der visiteres til klassen, har som oftest i deres tidligere skolegang været vant til anonymitet – ofte som konsekvens af store klassekvotienter i folkeskolen.
Vores erfaring er, at eleverne føler tryghed ved det mindre forum og derved har bedre mulighed for at komme til udtryk både skriftligt og mundtligt.

Evaluering:

En skriftlig kontrakt indgås med forældrene, hvor evalueringsterminerne er fastlagt. Kontrakten er udar-bejdet iht. vejledningen fra Efterskoleforeningen.

Yderligere anvendelse:

Nogle kommuner vælger at sende særligt udfordrede elever til Bornholms Efterskole med beskeden om, at støtte kan søges via specialundervisningspuljen til social støtte. Motivet er at flytte potentielt egne omkostninger, normalt bevilliget via en § 50 videre til staten. Dette finder ej anvendelse hos os.

 

Finn Pedersen

Forstander

se profil

Janne Lærkedahl

Afdelingsleder

se profil

Bjarne Holm

Lærer

se profil

Kim Ole

se profil

Ronnie Olsen

Lærer

se profil

Lasse Juhl Paulsen

Lærer

se profil

Anne Wang Hansen

se profil

Henriette Rolsted

Lærer

se profil

Søren Madsen

Lærer

se profil

Jakob I. B. Jørgensen

Lærer

se profil

Skema

De voksne har også her særlig fokus på relationsarbejdet. Både faglærer og coach har fokus på forskellige stilladseringsmetoder som kan variere fra gang til gang med henblik på fastholdelse af eleven. Og de har mulighed for at differentiere i elevens arbejdsvilkår og kan f.eks. lavet individuelle aftaler om pauser eller andre arbejdsformer.

 

ADVENTURELINJE

ER DU KLAR TIL AT OPLEVE FRILUFTSLIV PÅ KLIPPEØEN?

Mere om adventure

Du behøver ikke at være verdensmester – alle kan være med når vi prøver kræfter med naturen. Fra ny­begynder til ekspert. Du kommer bl.a. til at klatre på klipper og i tæer, tage en tur i hav­kajak og på selv­byggede tømmer­flåder og kan være med til MTB på de vildeste moun­tain­bike­spor.

GASTRONOMI – GAS, GRILL OG RØG

HAR DU EN KOK I MAVEN? ER DU VILD MED AT LAVE MAD?

Mere om gastronomi

Er du glad for mad og vil gerne arbejde med føde­varer? Går du op i hvordan din mad bliver serveret? Har du et ønske om at blive kok, tjener, ernærings assistent eller at starte din eget restaurant? Lær grund­princip­perne i at lave mad og bliv klogere på de forskellige madvarer.

ERHVERVSLINJE

VIL DU VÆRE EN RIGTIG HÅNDVÆRKER OG SKABE NOGET MED DINE HÆNDER?

Mere om erhverv

Vil du lære at skrue på biler, arbejde med træ, mure, arbejde som smed og under­søge strøm/IT? Lær de grund­læg­gende færdig­heder og bliv klar til at starte på din er­hvervs­uddan­nelse som fx tømrer/snedker, murer eller smed.