logo

Måske Danmarks hyggeligste efterskole

Prøv efterskolelivet på klippeøen

Start dit ø-eventyr på Bornholms Efterskole

Undervisning

Vi lever op til fælles mål som beskrevet af Undervisningsministeriet og skolen tilbyder undervisning i følgende fag på både 8. klasse, 9. og 10. klassetrin.

Vi fører til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, matematik, engelsk, naturfag, tysk, samfundsfag, historie og idræt.

Vi fører til 10. klasse afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk.

Ønskes der undtagelsesvis fritagelse fra tysk i 8. klasse, 9. eller 10. klasse, bliver tysk ligeledes substitueret med ekstra danskundervisning.
En fritagelse kan ske i et skole/hjem samarbejde i forlængelse af lov om folkeskolens § 5, stk. 5.

 

Obligatoriske fag på Bornholms Efterskole

 

Kristendomskundskab

Bornholms Efterskole er fritaget for undervisning og folkeskolens prøve i kristendomskundskab.

 

Vil du vide mere om et efterskoleophold på klippeøen?

 

VIS-UNDERVISNING og SPECIALUNDERVISNING

Bornholms Efterskole tilbyder VIS-undervisning.

I nogle skemalagte fag er der to-lærer ordning som imødekommer hjælp og støtte i undervisningen til elever med faglige udfordringer.

Inklusionsundervisningen er for elever med vanskeligheder, men som sigter mod et fuldt eksamensbevis. Vanskelighederne skal være beskrevet af tidligere skole eller PPR i hjemkommunen. Inklusionsundervisningen sikres af en for klassen tilknyttet ekstra lærer, der sikrer, at de i den, for eleverne, nedenstående beskrevne inklusionsplan følges og de i planen beskrevne tiltag gennemføres.

Eleverne har mulighed for at anvende læse- og skriveværktøjer via CD-ord og AppWriter. Programmerne stiller skolen til rådighed, og eleverne kan selv vælge hvilket program, de er mest tryg ved. Samtidig har elever med dysleksi adgang til NOTA, som ligeledes er et værktøj, der anvendes i undervisningen.

Specialundervisningstilbuddet er til elever, der har behov for støtte i den almene undervisning i mindst ni undervisningstimer á 60 minutter ugentligt. Dette kræver en aktuel skriftlig udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i elevens hjemkommune om, at elevens støttebehov er på mindst ni ugentlige undervisningstimer. Skolen udarbejder en skriftlig plan for indsatsen for eleven og evaluerer løbende denne.

For yderligere beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse henvises til vores indholdsplaner.

VIS – undervisning på Bornholms Efterskole

VIS: Forkortelse for visitation
Bornholms Efterskole visiterer elever til klassen. Eleverne, der går i en VIS- eller Specialundervisningsklasse, skal være berettiget til at opnå inklusions- eller specialundervisningstilskud i henhold til gældende regler.

 

Finn Pedersen, forstander

Finn Pedersen

Forstander

se profil

Skolelederne

se profil

Thomas Rothe Wollny

Lærer

se profil
Sisse Baunsgaard, lærer

Sisse Baunsgaard

Lærer

se profil
Nils Kristensen, lærer

Nils Kristensen

Lærer

se profil
Ronnie Olsen, lærer

Ronnie Olsen

Lærer

se profil
Øvrige medarbejdere på efterskolen

Øvrige medarbejdere

se profil
Jacob I. Jørgensen, lærer

Jakob I. B. Jørgensen

Lærer

se profil
Øvrige medarbejdere på efterskolen

Mads Pilegaard

Lærer

se profil
Bjarne Holm, lærer

Bjarne Holm

Lærer

se profil

 

Hvordan søges VIS- eller Specialundervisningen?

Eleven henvises til vores inklusionskoordinator, der samtidig med henvendelsen modtager skriftlig dokumentation fra tidligere skole - f.eks. en faglærerudtalelse, PPV eller anden relevant dokumentation for at eleven har behov for at modtage inklusions- eller specialundervisning.

Tilbuddet kortlægges for forældre, og herefter vurderes elevens behov ud fra samtale med forældre og elev. Faglige vanskeligheder synliggøres, og der udfærdiges en skriftlig handleplan. Bornholms Efterskole søger herefter Inklusions- eller Specialundervisningstilskud.

Pædagogisk begrundelse for klassen:

De elever, der visiteres til klassen, har som oftest i deres tidligere skolegang været vant til anonymitet – ofte som konsekvens af store klassekvotienter i folkeskolen.
Vores erfaring er, at eleverne føler tryghed ved den ekstra tilgang til lærerressourcer, derved har eleverne bedre mulighed for at komme til udtryk både skriftligt og mundtligt.

Evaluering:

En skriftlig kontrakt indgås med forældrene, hvor evalueringsterminerne er fastlagt. Kontrakten er udarbejdet iht. vejledningen fra Efterskoleforeningen.

 

ADVENTURELINJE

ER DU KLAR TIL AT OPLEVE FRILUFTSLIV PÅ KLIPPEØEN?

Mere om adventure

Du behøver ikke at være verdensmester – alle kan være med når vi prøver kræfter med naturen. Fra ny­begynder til ekspert. Du kommer bl.a. til at klatre på klipper og i træer, tage en tur i hav­kajak og på selv­byggede tømmer­flåder og kan være med til MTB på de vildeste moun­tain­bike­spor.

GASTRONOMI – GAS, GRILL OG RØG

HAR DU EN KOK I MAVEN? ER DU VILD MED AT LAVE MAD?

Mere om gastronomi

Er du glad for mad og vil gerne arbejde med føde­varer? Går du op i hvordan din mad bliver serveret? Har du et ønske om at blive kok, tjener, ernærings assistent eller at starte din eget restaurant? Lær grund­princip­perne i at lave mad og bliv klogere på de forskellige madvarer.

ERHVERVSLINJE

VIL DU VÆRE EN RIGTIG HÅNDVÆRKER OG SKABE NOGET MED DINE HÆNDER?

Mere om erhverv

Vil du lære at skrue på biler, arbejde med træ, mure, arbejde som smed og under­søge strøm/IT? Lær de grund­læg­gende færdig­heder og bliv klar til at starte på din er­hvervs­uddan­nelse som fx tømrer/snedker, murer eller smed.